1. Ahmedabad

2. Gir National Park:

3. Rann of Kutch:

4. Dwarka

5. Somnath

6. Palitana

7. Champaner-Pavagadh Archaeological Park

8. Kutch Museum, Bhuj

9. Saputara

10. Vadodara (Baroda)