1. Bodh Gaya

2. Nalanda

3. Patna

4. Vaishali

5. Rajgir

6. Gaya

7. Kesaria

8. Pawapuri

9. Sasaram

9. Sasaram