1. Taj Mahal, Agra

2. Varanasi

3. Fatehpur Sikri

4. Lucknow

5. Ayodhya

6. Allahabad (Prayagraj)

7. Mathura and Vrindavan

8. Kanpur

9. Sarnath

10. Jhansi