1. Jaipur (Pink City)

2. Udaipur (City of Lakes)

3. Jodhpur (Blue City)

4. Jaisalmer (Golden City)

5. Ranthambore National Park

6. Ajmer

7. Bikaner

8. Mount Abu

9. Chittorgarh

10. Pushkar city